Skup akcji własnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Skup akcji własnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 12.05.2020

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu realizacji skupu akcji własnych, w związku z podjęciem w dniu 12 maja 2020 r. uchwały Zarządu Spółki w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2019 r., w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 455.000 akcji Spółki, które na dzień ogłaszania oferty stanowią nie więcej niż 0,6% kapitału zakładowego Spółki. W ramach oferty spółka będzie nabywać akcje w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania, będzie wyższa niż 455.000, spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży akcji złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,20 zł za jedną akcję.Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

• Termin ogłoszenia Oferty: 12.05.2020 r.

• Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji: 13.05.2020 r.

• Termin zakończenia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji: 19.05.2020 r.

• Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji 22.05.2020 r. Oferta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki:http://www.immobile.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/2020/biezace-13