Dywidenda w GK IMMOBILE drugi rok z rzędu - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dywidenda w GK IMMOBILE drugi rok z rzędu
Data publikacji: 22.08.2017

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., podczas obrad 30.06.2017 r., uchwaliło wypłatę dywidendy. Będzie to drugi rok z rzędu kiedy spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Jej wypłata nastąpi dnia 30 września 2017 r. Co uchwalenie dywidendy oznacza dla Spółki? Jakie formalności musi spełnić Akcjonariusz aby ją otrzymać? Przedstawiamy garść najważniejszych informacji na ten temat.

Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2017r. uchwałą nr 18 w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 4.521.775,92 zł, to jest 0,06 złotych na jedną akcję.Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 75.362.932 sztuk.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 31.08.2017 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 30.09.2017 r.Jest to drugi rok z rzędu w historii spółki kiedy wypłacona zostanie dywidenda. Zgodnie z deklaracjami zarządu, spółka chciałaby zachować bieżącą politykę dywidendy w dłuższym okresie.„Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą. Chcemy być spółką dywidendową i również w przyszłości dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.” - powiedział Rafał Jerzy, prezes zarządu GK IMMOBILE.Istotne informacje na temat dywidendyKażdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w zysku wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych.Spółek wypłacających regularnie dywidendę jest niewiele, a pewna ich część wypłaca ją nieregularnie. Pierwsze uchwalenie dywidendy nie daje gwarancji, że będzie ona wypłacana co roku. Widać więc wyraźnie, że to nie dywidenda jest motywem zakupu akcji, lecz spodziewany wzrost wartości firmy, który przełoży się na wzrost kursu akcji. Dla wielu inwestorów jednak, dywidendy są pewną przesłanką inwestowania w akcje, dlatego uchwalenie przez spółkę prawa do dywidendy często ściąga na nią zainteresowanie inwestorów.Jak już zostało powiedziane, przysługujące każdemu akcjonariuszowi prawo do dywidendy nie oznacza z góry, że corocznie będzie on otrzymywać pieniądze od spółki w którą zainwestował. Warunkiem realizacji tego prawa jest wypracowanie przez spółkę w danym roku obrachunkowym zysku oraz ustalenie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości tego zysku – właśnie na wypłatę dywidend. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje również decyzję o wielkości dywidendy, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję.Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA – jako dowolny dzień w ciągu kolejnych 2 miesięcy od powzięcia uchwały. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji. Cykl rozliczeniowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (od 6 października 2014 r.) dla transakcji na akcjach trwa dwa dni robocze (T+2). Oznacza to, że formalnie inwestor staje się właścicielem akcji dopiero drugiego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji. Aby otrzymać prawo do dywidendy ze zdematerializowanych akcji, w praktyce należy zatem kupić akcje najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym przez spółkę dniem dywidendy. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.