Dzień dywidendy dla akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dzień dywidendy dla akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 31.08.2023

Po wypłacie dywidendy przez Atrem S.A. oraz PJP Makrum S.A., przed nami jeszcze wypłata dywidendy spółki matki - Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Dniem nabycia prawa do dywidendy w tym przypadku jest dzień 01.09.2023 r., w związku z czym, to już ostatni moment na zakupy dla osób które nie posiadają jeszcze akcji lub chcą zmienić swój stan posiadania - należy pamiętać o dwudziestodniowym marginesie na rozliczenie transakcji.
Decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy obradującego w dniu 2 czerwca 2023, Grupa Kapitałowa IMMOBILE wypłaci dywidendę z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.768.146,60 zł,  tj. 0,05 zł na jedną akcję.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 01.09.2023 r.;Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 15.09.2023 r.

Każdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w jej zysku. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Warunkiem realizacji tego prawa jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości zysku spółki. Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest zaś posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten określa WZA, tak samo jak wysokość wypłaty, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję. 

Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.