Grupa Kapitałowa IMMOBILE połączy się z Makrum Development - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE połączy się z Makrum Development
Data publikacji: 11.08.2022

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformowała o planowanym połączeniu ze spółką Makrum Development Sp. z o.o. Co oznacza to dla spółki, jej struktury i finansów? Czy takie połączenie jest to istotne z punktu widzenia akcjonariusza? Co daje ono spółkom? Jaką rolę w strukturze Grupy pełniło Makrum Development?
Będąca spółką zależną Grupy Kapitałowej IMMOBILE, Makrum Development Sp. z o.o. powstała w 2011 r., w wyniku przekształcenia utworzonej rok wcześniej spółki jawnej o tej samej nazwie. Pierwotny cel jej powołania to przygotowanie projektu, uzyskanie pozwoleń, rozpoczęcia wstępnej komercjalizacji oraz inne zadania związane z centrum handlowym Makrum, inwestycją która powstać miała na 10-hektarowej działce na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy, na której znajdowała się fabryka przemysłowa Grupy. W posiadaniu spółki znajdowały się więc wszystkie nieruchomości i grunty Makrum S.A. (ówczesna GK IMMOBILE S.A.). W latach 2013-14 nastąpiła zmiana koncepcji przeznaczenie terenów pofabrycznych. Przystąpiono do realizacji multifunkcyjnego, podzielonego na etapy osiedla mieszkaniowego, dziś już doskonale znanego zarówno akcjonariuszom Grupy Kapitałowej IMMOBILE, jak i bydgoszczanom, jako Platanowy Park. Przy jego realizacji Makrum Development również zostało zaangażowane w prace, m.in zarządzając całością projektu, w tym działką drogowo-parkową, nie należącą do poszczególnych etapów, a służącą wszystkim mieszkańcom osiedla, a także występując jako właściciel gruntu, sprzedając po cenach rynkowych działki pod kolejne etapy budowy spółkom celowym CDI. Jest to powszechnie przyjęta forma prowadzenia etapowanych inwestycji, która gwarantuje łatwe rozliczanie oraz przejrzystość dla instytucji finansowych. Połączenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE z Makrum Development nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej do GK IMMOBILE (połączenie przez przejęcie). W związku z tym, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w przejmowanym podmiocie, nie będzie miało miejsca podwyższenie jej kapitału zakładowego. Ostateczne połączenie zaaprobowane musi być przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dlaczego zapadła decyzja o tym połączeniu? Nie jest to pierwsza tego typu 'operacja' na spółkach zależnych Grupy. W momencie kiedy realizowane inwestycje czy projekty osiągają wysoki stopień zaangażowania, cel pierwotny powstania pewnych spółek ulega zmianie. Podobny los spotkał np. Cezaro Sp. z o.o., zarządzające centrum handlowym Faktoria. Po zbyciu tej nieruchomości, spółkę połączono z GK IMMOBILE. Po nabyciu zaś podmiotów związanych z marką modową Quiosque, dokonano redukcji z poziomu aż 96 spółek! Również w przemysłowej części Grupy zachodziły analogiczne zmiany, których przykładem może być ostatnie połączenie trzech spółek handlowych PJP Makrum (Promstahl, Promlift i Modulo) w jeden organizm. Połączenia reorganizacyjne wewnątrz Grupy mają na celu przede wszystkim uproszczenie jej struktury oraz redukcję kosztów funkcjonowania. Połączenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE z Makrum Development ułatwia także badanie przez biegłego rewidenta i skraca ścieżkę wypłaty dywidendy. W praktyce, operacja ta nie wprowadzi zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy, widoczna będzie wyłącznie w sprawozdaniu jednostkowym spółki nadrzędnej.

Dokładniej mechanizm połączenia i historię Makrum Development wyjaśnił Piotr Fortuna podczas jednego z vodcastów (video powyżej).