Kalendarium Inwestora na 2016 rok - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Kalendarium Inwestora na 2016 rok
Data publikacji: 15.01.2016

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. raportem bieżącym nr 2/2016 poinformował o następujących terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku:- 21 marca 2016 – Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 r.- 13 maja 2016 – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.- 26 sierpnia 2016 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r.- 14 listopada 2016 – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za IV kwartał 2015 r. z uwagi na zamiar przekazania raportów rocznych w terminie 80 dni od daty zakończenia roku 2015. Spółka nie będzie publikowała również raportów kwartalnych za II kwartał 2016 r.

Jednocześnie przedstawiamy obowiązujące w 2016 roku okresy zamknięte poprzedzające publikację raportów okresowych:Raport roczny za 2015 – okres zamknięty obowiązuje od 21.01.2016 do 21.03.2016r.Raport za I kwartał 2016 – okres zamknięty obowiązuje od 29.04.2016 do 13.05.2016r.Raport za I półrocze 2016 – okres zamknięty obowiązuje od 26.07.2016 do 26.08.2016r.Raport za III kwartał 2016 – okres zamknięty obowiązuje od 31.10.2016 do 14.11.2016r.Pojęcie tzw. okresów zamkniętych wprowadza Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.Zaktualizowane oraz archiwalne kalendarium wydarzeń z zakresu relacji inwestorskich jest również dostępne na naszej stronie internetowej.


Podstawa prawna: § 103 ust. 1 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Raportem bieżącym nr 5/2016, Grupa Kapitałowa IMMOBILE zmieniła, wcześniej ustalony na 18 marca, termin publikacji raportów rocznych za 2015 rok. Nowym, obowiązującym terminem jest dzień 21 marca 2016 r.