Rekomendacja wypłaty dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Rekomendacja wypłaty dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 05.05.2022

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformował o podjęciu uchwały, zgodnie z którą postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki, w celu jej rekomendacji do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję wypłaty dywidendy swoim akcjonariuszom.
 
Zarekomendowano wypłatę dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.014.517,28 zł., tj. 0,04 zł na akcję. Zastrzeżono, że w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnychbędących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia w/w uchwały 414.031 akcji.

Dywidenda jest częścią zysku spółki (po opodatkowaniu), którą wypłaca się posiadaczom akcji. Wypłata dywidendy jest możliwa w roku, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy, a jej wysokość zależy od wysokości wypracowanego zysku. Posiadacze wszystkich akcji są uprawnieni do wypłaty jednakowej dywidendy na akcję. 

O wypłacie dywidendy zadecyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy.