Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Data publikacji: 05.06.2020

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformował, że w dniu 2 czerwca podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki, w celu jej rekomendacji do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 555 tys. zł oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy w kwocie łącznej 1.507.258,64 zł, tj. 0,02 zł na akcję, z tym zastrzeżeniem, że w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia w/w uchwały 414.031 akcji.

Wypłatę dywidendy rekomenduje również Zarząd lidera sektora przemysłowego Grupy - Projprzem Makrum S.A. Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. poinformował, że w dniu 28 maja podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2019 rok, zgodnie z którą postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki w celu jej rekomendacji do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 7.080 tys. zł na wypłatę dywidendy w kwocie 3.589.629,60 zł, tj. 0,60 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy Spółki.Dywidenda jest częścią zysku spółki (po opodatkowaniu), którą wypłaca się posiadaczom akcji. Wypłata dywidendy jest możliwa w roku, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy, a jej wysokość zależy od wysokości wypracowanego zysku. Posiadacze wszystkich akcji są uprawnieni do wypłaty jednakowej dywidendy na akcję. O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbywa się po zakończeniu roku obrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki.