Terminy publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej IMMOBILE w roku 2020 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej IMMOBILE w roku 2020
Data publikacji: 29.01.2020

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przekazała do wiadomości terminy w jakich publikować będzie skonsolidowane i jednostkowe okresowe sprawozdania finansowe w bieżącym roku.

Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji raportu bieżącego z terminami raportu rocznego, półrocznego i kwartalnych w roku bieżącym.Jednostkowe raporty okresowe jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty okresowe opublikowane zostaną w następujących dniach:- raport roczny za 2019 r. - dnia 27 kwietnia 2020 r.- za I kwartał 2020 r. - 29 maja 2020 r.- za pierwsze półrocze 2020 r. - dnia 28 września 2020 r.- za III kwartał 2020 r. - 27 listopada 2020 r.Analogiczną informację przekazała spółka będąca liderem segmentu przemysłowego Grupy - PROJPRZEM MAKRUM S.A. Jej sprawozdania finansowe w bieżącym roku zostaną opublikowane w następujących terminach:Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2020 r. – dnia 20 maja 2020 r.

– za III kwartał 2020 r. – dnia 16 listopada 2020 r.Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku:

– dnia 10 września 2020 r.Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 roku:

– dnia 31 marca 2020 r.