Terminy publikacji raportów okresowych spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2023 roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2023 roku
Data publikacji: 24.01.2023

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., Atrem S.A. oraz PJP Makrum S.A. podały do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023.
Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., PJP MAKRUM S.A. oraz ATREM S.A. dokonały publikacji raportów bieżących z terminami raportu rocznego, półrocznego i za I oraz III kwartał w roku bieżącym.
 
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przekaże sprawozdania finansowe w tym roku zgodnie z następującym harmonogramem:

Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2023 r. - dnia 30 maja 2023 r.- za III kwartał 2023 r. - dnia 29 listopada 2023 r.
Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r.
– dnia 28 września 2023 r.
Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
- dnia 26 kwietnia 2023 r.
 
Atrem S.A. przekaże sprawozdania finansowe w tym roku zgodnie z następującym harmonogramem:

Jednostkowe raporty  kwartalne:
- za I kwartał 2023 r. - dnia 26 maja 2023 r.- za III kwartał 2023 r. - dnia 24 listopada 2023 r.
Raport za I półrocze 2023 r.
– dnia 31 sierpnia 2023 r.
Raport roczny za 2022 r.
- dnia 6 kwietnia 2023 r.
 
PJP Makrum S.A. przekaże sprawozdania finansowe w tym roku zgodnie z następującym harmonogramem:

Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2023 r. - dnia 22 maja 2023 r.- za III kwartał 2023 r. - dnia 20 listopada 2023 r.
Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r.
– dnia 8 września 2023 r.
Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
- dnia 31 marca 2023 r.