Terminy publikacji raportów okresowych spółek Grupy w roku 2022 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych spółek Grupy w roku 2022
Data publikacji: 03.02.2022

W ramach Grupy Kapitałowej IMMOBILE funkcjonują trzy spółki notowane na warszawskiej GPW, zobowiązane do publikacji okresowych raportów finansowych. Oprócz spółki matki jest to Atrem oraz PJP Makrum. W minionym miesiącu spółki te poinformowały o terminach przekazywania tych sprawozdań.
Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., PJP MAKRUM S.A. oraz ATREM S.A. dokonały publikacji raportów bieżących z terminami raportu rocznego, półrocznego i za I oraz III kwartał w roku bieżącym.
 
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przekaże sprawozdania finansowe w tym roku zgodnie z następującym harmonogramem:

Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2022 r. - dnia 30 maja 2022 r.- za III kwartał 2022 r. - dnia 29 listopada 2022 r.
Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r.
– dnia 28 września 2022 r.
Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
- dnia 27 kwietnia 2022 r.
 
Sprawozdania finansowe PJP Makrum w bieżącym roku zostaną opublikowane w następujących terminach:
 
Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2022 r. – dnia 20 maja 2022 r.
– za III kwartał 2022 r. – dnia 22 listopada 2022 r.

Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku:
– dnia 7 września 2022 r.
 
Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 roku:
– dnia 31 marca 2022 r. 
 
 Najbliższym terminem publikacji dla spółki Atrem S.A. będzie 25 marca, kiedy spółka przekaże raport za rok 2021. Pozostałe publikacje odbędą się w następujących datach:
 Raporty kwartalne:– za I kwartał 2022 r. – dnia 27 maja 2022 r.– za III kwartał 2022 r. – dnia 25 listopada 2022 r.

Raport za I półrocze 2022 r. – dnia 26 sierpnia 2022 r.