Wypłata dywidendy w GK IMMOBILE i PJP Makrum - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wypłata dywidendy w GK IMMOBILE i PJP Makrum
Data publikacji: 09.10.2020

13 października 2020 roku, dwie spółki z naszej grupy podzielą się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dywidendę wypłaci Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz PJP Makrum S.A. To już piąty rok z rzędu dywidendy w GK IMMOBILE i trzeci w PJP Makrum.Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE w dniu 29.06.2020 r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2019 rok w kwocie 555 tys. zł oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 952.258,64, tj. łącznie w kwocie 1.507.258,64 zł.Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,02 zł

Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 29.09.2020 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalono się na dzień 13.10.2020 r.Dywidendę wypłaci również lider sektora przemysłowego Grupy – PJP Makrum S.A. Akcjonariusze tej spółki, uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2019, w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 29.09.2020 r. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 r. Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 5.982.716 sztuk. PJP Makrum w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy. Ostatnimi latami w których spółka podzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami był rok 2018 i 2019.

Istotne informacje na temat dywidendy

Każdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w zysku wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Warunkiem realizacji tego prawa jest wypracowanie przez spółkę w danym roku obrachunkowym zysku oraz ustalenie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości tego zysku – właśnie na wypłatę dywidend. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje również decyzję o wielkości dywidendy, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję.Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji. Cykl rozliczeniowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla transakcji na akcjach trwa dwa dni robocze (T+2). Oznacza to, że formalnie inwestor staje się właścicielem akcji dopiero drugiego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji. Aby otrzymać prawo do dywidendy ze zdematerializowanych akcji, w praktyce należy zatem kupić akcje najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym przez spółkę dniem dywidendy. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.