Atrem publikuje wyniki pierwszego kwartału 2023 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem publikuje wyniki pierwszego kwartału 2023
Data publikacji: 26.05.2023

ATREM S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał bieżącego roku. Przychody za pierwszy kwartał 2023 roku wyniosły 19,0 mln PLN. Wobec analogicznego okresu w 2022 roku oznacza to spadek przychodu o 41,6%. Prognozy na resztę roku według spółki pozostają jednak optymistyczne, dzięki dużemu portfelowi realizowanych zamówień.
Spółka wypracowała przychody w dwóch głównych segmentach działalności: automatyce (11,2 mln zł) i elektroenergetyce (7,8 mln zł). Znaczna zmiana poziomu przychodów spółki rok do roku, jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania oraz specyfiki kontraktów.
 Na dzień publikacji sprawozdania, kwota pozostała do realizacji z wszystkich podpisanych przez Spółkę umów wynosi 456,6 mln PLN. Pomimo niskich przychodów w pierwszym kwartale, spodziewane przychody w obrębie całego roku będą wyższe niż w okresie porównawczym – wyjaśnia Andrzej Goławski, prezes zarządu Atrem S.A.
 
Spółka wygenerowała w pierwszym kwartale 2023 roku stratę z działalności operacyjnej na poziomie 1,9 mln PLN, wobec zysku 1,3 mln PLN w analogicznym okresie 2022 roku. Strata brutto wyniosła 2,2 mln PLN, wobec zysku brutto 1,0 mln PLN na koniec pierwszego kwartału poprzedniego roku, zaś strata netto 1,7 mln PLN, wobec zysku netto 0,2 mln PLN.
 
Spośród umów zawartych przez Atrem w raportowanym okresie, szczególnie wyróżnia się umowa z PKN Orlen S.A. Ma ona charakter rekordowy, zarówno dla rynku, jak i spółki. Wartość wynagrodzenia Atremu jako partnera konsorcjum to prawie 253,5 mln zł; z 1,3 mld wynagrodzenia całego konsorcjum.
 
Umowa ma charakter „zaprojektuj i wybuduj”, tak więc większość realizacji zostanie uruchomiona po pierwszej fazie projektu, a przychody z tytułu tego kontraktu będą rozpoznane głównie w przychodach w latach kolejnych – mówi Andrzej Goławski.
 
W I kwartale 2023 roku Atrem pozyskał także dwa wartościowe kontrakty z zakresu elektroenergetyki, realizowane dla Enea Operator Sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja S.A.

źródło: Atrem S.A.