Atrem podpisał umowę na budowę GPZ Słubice Strefa - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem podpisał umowę na budowę GPZ Słubice Strefa
Data publikacji: 12.12.2023

Spółka Atrem podpisała umowę z ENEA Operator na budowę GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV.
O wyborze najkorzystniejszej oferty spółka poinformowała 15 listopada. Teraz, tj. 11 grudnia, zawarto z zamawiającym umowę. Wynagrodzenie wynosi 38.129.268,29 zł netto, powiększone o należny podatek VAT. Strony ustaliły, że termin zakończenia robót wynosi 120 tygodni od dnia zawarcia umowy. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze stron nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania ponad wartość zastrzeżonych kar umownych. Zapisy umowy nie odbiegają od standardowych w tego typu umowach.