Atrem S.A. zaprasza na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.06.2022 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem S.A. zaprasza na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.06.2022 r.
Data publikacji: 18.05.2022

W dniu 13.06.2022 o godz. 12:00, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Atrem S.A., na które serdecznie zapraszamy wszystkich akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem Spółka Akcyjna odbędzie się w jej siedzibie w Bydgoszczy, przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021,
b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021,
c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna uzyskanego w roku obrotowym 2021.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2021,
b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2021,
d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
e) oceny sposobu wypełniania przez ATREM Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
f) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM Spółka Akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2021 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok w ATREM S.A.
17. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej ATREM S.A.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy kto chciałby wziąć udział w wydarzeniu powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 28 maja 2022 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Więcej informacji na temat walnego zgromadzenia znaleźć można w raporcie bieżącym na jego temat.