Decyzją Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE połączyła się z Makrum Development - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE połączyła się z Makrum Development
Data publikacji: 24.10.2022

24 października 2022 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. zebrało się na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby podjąć decyzję w sprawie połączenia się ze spółką Makrum Development Spółka z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odbyte w dniu 24 października 2022 r., podjęło uchwałę o połączeniu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Makrum Development Spółka z o.o. (jako spółką przejmowaną). Odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał na walnym zgromadzeniu spółki.
 Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia. Decyzja ta wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców.
 
Decyzja o tym połączeniu nie jest pierwszą tego typu 'operacją' na spółkach zależnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE. W momencie, kiedy realizowane inwestycje czy projekty osiągają wysoki stopień zaangażowania, cel pierwotny powstania pewnych spółek ulega zmianie. W przypadku powstałej w 2011 roku Makrum Development, jej celem było najpierw przygotowanie inwestycji handlowo-usługowej na 10-hektarowej działce na bydgoskim Osiedlu Leśnym. Następnie, po zmianie przeznaczenia tego gruntu, Makrum Development zarządzało nim, sprzedając jego kolejne części pod inwestycję deweloperską Platanowy Park. Obecnie, w związku z powstaniem już kilku etapów tej inwestycji, zapadła decyzja o połączeniu spółki ze spółką-matką.
 
Połączenia reorganizacyjne wewnątrz Grupy mają na celu przede wszystkim uproszczenie jej struktury oraz redukcję kosztów funkcjonowania. Połączenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE z Makrum Development ułatwia także badanie przez biegłego rewidenta i skraca ścieżkę wypłaty dywidendy. W praktyce, operacja ta nie wprowadzi zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy, widoczna będzie wyłącznie w sprawozdaniu jednostkowym spółki nadrzędnej.