Trzy razy dywidenda w Grupie! - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Trzy razy dywidenda w Grupie!
Data publikacji: 27.06.2023

Potrójna dywidenda w spółkach Grupy! Nie tylko Grupa Kapitałowa podzieli się w tym roku zyskiem z akcjonariuszami. O wypłacie dywidendy zadecydowano także w Atremie oraz PJP Makrum. Co i kiedy należny zrobić aby otrzymać wypłatę?
Decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy obradującego w dniu 2 czerwca 2023, Grupa Kapitałowa IMMOBILE wypłaci dywidendę z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.768.146,60 zł,  tj. 0,05 zł na jedną akcję.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 01.09.2023 r.;Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 15.09.2023 r.
26 czerwca 2023 r., Walne Zgromadzenie Atrem S.A., po uprzednim zaproponowaniu uchwały odnośnie przeznaczenia zysku częściowo na dywidendę, przegłosowało decyzję, że zysk netto za 2022 rok w kwocie 2.530 tys. zł przeznacza się w części, tj. w kwocie 1.015.308,69 zł - 0,11 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
 Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r.Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.
Analogiczną decyzję podjęło WZA spółki PJP Makrum S.A, które obradowało 26 czerwca. Postanowiono przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN w części, tj. w kwocie 3.051.185,16 zł, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy spółki. Kwota dywidendy to 0,51 zł na jedną akcję
 Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r.Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.
Każdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w jej zysku. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Warunkiem realizacji tego prawa jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości zysku spółki. Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest zaś posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten określa WZA, tak samo jak wysokość wypłaty, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję. 

Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.