Dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE uchwalona po raz czwarty - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE uchwalona po raz czwarty
Data publikacji: 26.06.2019

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., podczas obrad 25.06.2019 r., uchwaliło wypłatę dywidendy. Będzie to już czwarty rok z rzędu kiedy spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Jej wypłata nastąpi dnia 8 października 2019 r.Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2019 r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,dy postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję. Uchwała dotycząca dywidendy dołączyła do projektów uchwał WZA na wniosek akcjonariusza i prezesa spółki, Rafała Jerzego.Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 75.362.932 sztuk.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 24.09.2019 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 8.10.2019 r.„Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą.” – mówi Rafał Jerzy, prezes zarządu GK IMMOBILE.

Dywidendę wypłaci również lider sektora przemysłowego Grupy - Projprzem Makrum S.A. Akcjonariusze tej spółki zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,59 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest w przypadku Projprzem Makrum dzień 12.09.2019 r., a termin wypłaty ustalono na 26.09.2019 r. Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 5.982.716 sztuk.PROJPRZEM MAKRUM w swojej historii ma już kilkanaście wypłat dywidendy. Ostatnim rokiem w którym spółka podzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami był rok 2018. Wówczas dywidenda wyniosła 1,10 zł na akcję, po podniesieniu jej wartości przez Walne Zgromadzenie, na wniosek jednego z Akcjonariuszy.

Istotne informacje na temat dywidendy

Każdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w zysku wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Warunkiem realizacji tego prawa jest wypracowanie przez spółkę w danym roku obrachunkowym zysku oraz ustalenie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości tego zysku – właśnie na wypłatę dywidend. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje również decyzję o wielkości dywidendy, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję.Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji. Cykl rozliczeniowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla transakcji na akcjach trwa dwa dni robocze (T+2). Oznacza to, że formalnie inwestor staje się właścicielem akcji dopiero drugiego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji. Aby otrzymać prawo do dywidendy ze zdematerializowanych akcji, w praktyce należy zatem kupić akcje najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym przez spółkę dniem dywidendy. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.