Dzień dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE już 24 września! - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dzień dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE już 24 września!
Data publikacji: 19.09.2019

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., podczas obrad 25.06.2019 r., uchwaliło wypłatę dywidendy. Wypłata zysku Akcjonariuszom nastąpi 8 października, a wtorek, 24 września będzie dniem dywidendy, tj. dniem do którego należy nabyć akcję, aby być uprawionym do skorzystania z prawa do dywidendy.

Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2019 r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,dy postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję. Uchwała dotycząca dywidendy dołączyła do projektów uchwał WZA na wniosek akcjonariusza i prezesa spółki, Rafała Jerzego. Będzie to już czwarty rok z rzędu kiedy spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 75.362.932 sztuk.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 24.09.2019 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 8.10.2019 r.Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA – jako dowolny dzień w ciągu kolejnych 2 miesięcy od powzięcia uchwały. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji, stosownie korygując datę ostatniego zakupu o dwa dni, w przypadku skorzystania z prawa do dywidendy tzw. “rzutem na taśmę’. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy. Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.„Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą.” – mówi Rafał Jerzy, prezes zarządu GK IMMOBILE.