Dzień dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE już 7 września - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dzień dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE już 7 września
Data publikacji: 04.09.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. przegłosowało uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty pozytywnie, ustalając trzecią z kolei dywidendę w Spółce. Jej wartość z roku na rok wzrasta.Grupa Kapitałowa IMMOBILE podzieli się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami już trzeci rok z rzędu. Dywidenda pojawiła się w spółce po raz pierwszy w roku 2016 i z każdym rokiem jej stopa jest wyższa. Już w najbliższy piątek dzień odcięcia dywidendy, przed którym wszyscy którzy chcieliby skorzystać z prawda do wypłaty powinni posiadać akcje spółki.  • W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.


  • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł.


  • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 07.09.2018 r.


  • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 21.09.2018 r.


Istotne informacje na temat dywidendy

Każdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w zysku wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych.Spółek wypłacających regularnie dywidendę jest niewiele, a pewna ich część wypłaca ją nieregularnie. Pierwsze uchwalenie dywidendy nie daje gwarancji, że będzie ona wypłacana co roku. Widać więc wyraźnie, że to nie dywidenda jest motywem zakupu akcji, lecz spodziewany wzrost wartości firmy, który przełoży się na wzrost kursu akcji. Dla wielu inwestorów jednak, dywidendy są pewną przesłanką inwestowania w akcje, dlatego uchwalenie przez spółkę prawa do dywidendy często ściąga na nią zainteresowanie inwestorów.Jak już zostało powiedziane, przysługujące każdemu akcjonariuszowi prawo do dywidendy nie oznacza z góry, że corocznie będzie on otrzymywać pieniądze od spółki w którą zainwestował. Warunkiem realizacji tego prawa jest wypracowanie przez spółkę w danym roku obrachunkowym zysku oraz ustalenie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości tego zysku – właśnie na wypłatę dywidend. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje również decyzję o wielkości dywidendy, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję.Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA – jako dowolny dzień w ciągu kolejnych 2 miesięcy od powzięcia uchwały. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji. Cykl rozliczeniowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (od 6 października 2014 r.) dla transakcji na akcjach trwa dwa dni robocze (T+2). Oznacza to, że formalnie inwestor staje się właścicielem akcji dopiero drugiego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji. Aby otrzymać prawo do dywidendy ze zdematerializowanych akcji, w praktyce należy zatem kupić akcje najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym przez spółkę dniem dywidendy. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy – jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.