Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Data publikacji: 22.09.2022

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., raportem bieżącym dokonała zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. To już drugie tego typu wydarzenie w spółce w tym roku. Jego głównym celem będzie głosowanie nad uchwałą o połączeniu z Makrum Development sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE odbędzie się w dniu 24 października 2022 r., o godz. 12:00, przy ul. Plac Kościeleckich 3 w Bydgoszczy. 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które 8 października 2022 r. (Dzień Rejestracji), tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, będą akcjonariuszami Spółki (tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki), a jednocześnie złożą w swoim biurze maklerskim dyspozycję zapisu na to wydarzenie.

Zobacz ogłoszenie o zwołaniu WZA
Zobacz projekty uchwał

W porządku obrad, oprócz zwyczajowych uchwał porządkowych, znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie połączenia ze spółką Makrum Development Sp. z o.o. GK IMMOBILE dokonywała uprzednio zawiadomień o zamiarze połączenia z tą spółką zależną. Chęć połączenia motywowała chęcią uproszczenia struktury Grupy oraz redukcją kosztów funkcjonowania. Połączenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE z Makrum Development ułatwi także badanie przez biegłego rewidenta i skróci ścieżkę wypłaty dywidendy. W praktyce, operacja ta nie wprowadzi zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy, widoczna będzie wyłącznie w sprawozdaniu jednostkowym spółki nadrzędnej.
 Będzie to drugie WZA Grupy Kapitałowej IMMOBILE w tym roku. Na poprzednie, czerwcowe spotkanie zarejestrowało się aż 93 akcjonariuszy, podejmując kluczowe decyzje, m.in. o wypłacie w tym roku dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Grupy od lat wyróżniają się wśród innych podmiotów polskiego parkietu, gromadząc za każdym razem coraz większą liczbę gości i wprowadzając ciekawe wydarzenia towarzyszące, które propagują inwestowanie oraz edukują na temat rynku kapitałowego.