Komentarz do wyników I kwartału 2015 roku – rozmowa z Piotrem Fortuną, dyrektorem finansowym GK Immobile. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Komentarz do wyników I kwartału 2015 roku – rozmowa z Piotrem Fortuną, dyrektorem finansowym GK Immobile.
Data publikacji: 14.05.2015

Panie Piotrze proszę nam powiedzieć jakie wyniki Grupa Kapitałowa Immobile osiągnęła w I kwartale 2015 roku?Jeśli chodzi o podstawowe dane finansowe Grupy, to:  1. Przychody skonsolidowane w I kwartale 2015 roku wyniosły 20,2 mln PLN i były wyższe od przychodów w I kwartale 2014 roku o ca 2,2 %,


  2. EBITDA wynosi 3,9 mln PLN wobec skorygowanej EBITDA w I kwartale 2014 w wysokości 3,2 mln PLN,


  3. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,3 mln PLN, w I kwartale 2014 roku zysk netto wynosił 1,7 mln PLN.
Jakie były najistotniejsze czynniki, które wpłynęły na poprawę wyników spółki?Na osiągnięty wynik na sprzedaży największy wpływ miały dobre wyniki sektora przemysłowego oraz najmu aktywów i hotelarstwa. W I kwartale 2015 osiągnięte wyniki są konsekwencja bieżących działań operacyjnych, nie wystąpiły, poza negatywnym efektem osłabienia PLN wobec CHF, znaczące pozycje o charakterze jednorazowym. Warto pamiętać, iż osiągnięty w I kwartale roku 2014 zysk netto był w znaczący sposób determinowany przez tego typu działania w tym rozwiązanie rezerw na podatek odroczony.Jak Pan ocenia wyniki finansowe grupy?Grupa regularnie poprawia swoje wyniki, co widać szczególnie w poprawie wyników na poziomie operacyjnym oraz na poziomie zysku ze sprzedaży. Obecne wyniki nadal nie są wszystkim na co nas stać i będziemy starali się poprawiać je w przyszłości. Cały czas uważnie patrzymy na koszty.Czy w I kwartale 2015 miały miejsce jakieś istotne inwestycje?Grupa nabyła nieruchomość w Bydgoszczy za kwotę 1,3 mln PLN z zamiarem przeniesienia w kolejnych latach tam zakładu produkcyjnego MAKRUM. Wzrosła również wartość nieruchomości inwestycyjnych w związku z poczynionymi nakładami. Zakład MAKRUM będziemy chcieli przenieść w nowe miejsce około roku 2019.W sprawozdaniu finansowym można zobaczyć duże zmiany w aktywach obrotowych. Czym te zmiany są spowodowane?Aktywa obrotowe na dzień 31.03.2015 r. w GK IMMOBILE wyniosły 45,9 mln PLN wobec 50,1 mln PLN na dzień 31.12.2014 r.Spadek wartości aktywów obrotowych wynika głównie z:- Spadku wartości należności z tytułu umów o usługę budowlaną 7,7 mln PLN (zakończenie dużego kontraktu z KGHM),- wzrostu wartości zapasów o 3,3 mln PLN, w tym w związku z prowadzonymi pracami nad budową dwóch bloków mieszkalnych w Bydgoszczy w ramach zadania deweloperskiego prowadzonego przez Spółkę CDI 1,- zmniejszeniem ilości posiadanych środków pieniężnych o 1,7 mln PLN.Mimo spadku udziału przemysłu w przychodach, nadal był to najważniejszy segment działalności Grupy. Jakie były najważniejsze wydarzenia w segmencie przemysłowym?MAKRUM Project Management Sp. z o.o. kontynuuje prace rozpoczęte w roku 2014 oraz umacnia swoją pozycję na rynku maszyn i konstrukcji w sektorze energetycznym, szczególnie w obszarze górnictwa węgla brunatnego rozwijając paletę produktów z przeznaczeniem na rynek polski i zagraniczny. Początek roku w sektorze offshore i subsea, można określić jako bardzo spokojny szczególnie, że cena ropy naftowej i gazu na świecie notuje niespotykane w ostatnich latach niskie ceny. Ten stan rzeczy wstrzymał częściowo realizację projektów na tym rynku, co miało bezpośredni wpływ na klientów MAKRUM PM, jak również bezpośrednio na MAKRUM PM.Jakie były wyniki tego segmentu i jakie są jego perspektywy?W I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE wygenerowała dochód operacyjny w segmencie przemysłowym w wysokości 2,1 mln PLN (ca 20,1 % rentowności operacyjnej brutto) vs. 1,6 mln PLN w I kwartale 2014 roku (15,2 % w okresie porównawczym).Bieżący portfel zamówień w segmencie przemysłowym opiewa na kwotę ponad 32,5 mln PLN. Pod koniec drugiego kwartału MAKRUM spodziewa się ożywienia w branży offshore i odblokowania projektów wstrzymanych przez niską cenę ropy naftowej na świecie. Jednak największą koncentrację w kolejnych kwartałach MAKRUM skupi na sprzedaży i realizacji projektów krajowych. Będzie to realizacja w oparciu o paletę swoich produktów jak i realizacja zadań wg dokumentacji klienta. Podobnie jak w roku 2014, również w I kwartale 2015 roku bardzo istotnym rynkiem jest rynek konstrukcji maszynowych, w którym MAKRUM wykorzystuje pełen potencjał swoich warsztatów od projektowania, spawania, obróbki cieplnej, obróbki mechanicznej i wymagającego malowania łącznie z montażem mechanicznym, hydrauliką i elektryką.Drugą najważniejszą działalnością Grupy jest segment hotelarski. Jakie były jego wyniki?Wynik operacyjny segmentu hotelarstwo wyniósł w I kwartale 2015 roku 177 tys. PLN, wobec 649 tys. PLN w analogicznym okresie 2014 roku. Poprawa wyników operacyjnych w dojrzałych obiektach sieci pozwoliła utrzymać dobry wynik operacyjny, mimo negatywnego wpływu dwóch nowych obiektów.W analogicznym okresie 2014 roku przychody netto ze sprzedaży w tym segmencie wyniosły 5,26 mln PLN co oznacza wzrost przychodów o ca 0,3 mln PLN w stosunku do 2014 roku (+5,5%). Wzrost spowodowany jest głównie otwarciem nowego obiektu w Inowrocławiu (otwarcie w dniu 01.05.2014 r.).Na początku I kwartału słyszeliśmy dużo o planach Grupy w segmencie deweloperskim. Czy można prosić o kilka słów na temat aktualnego stanu realizacji tych planów?W celu alternatywnego wykorzystania nieruchomości inwestycyjnej przy ulicach Leśnej-Dwernickiego-Kamiennej, powołana została spółka celowa CDI 1 Sp. z o.o., która rozpoczęła, w oparciu o uzyskane decyzje pozwoleń na budowę, realizację dwóch budynków mieszkalnych o 72 mieszkaniach każdy (ok. 3.331 m2 PUM w jednym obiekcie). Obecnie realizowany jest stan wykończeniowy budynków. Budżet tego zadania deweloperskiego to ca 29 mln PLN. Spółka realizująca to zadanie inwestycyjne uzyskała kredyt bankowy i planuje zakończenie inwestycji w IV kw. 2015 r. Inwestycja prowadzona jest z pełnym zastosowaniem przepisów tak zwanej ustawy deweloperskiej. Na dzień publikacji sprawozdania zostały zawarte 32 umowy sprzedaży na łączną kwotę 7,1 mln PLN.Dziękuję bardzo za rozmowę.