Niedługo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Niedługo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Data publikacji: 06.05.2013

Rozmowa z Piotrem Fortuną, dyrektorem finansowym Grupy Kapitałowej MAKRUM.Znamy już termin najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy?- Tak, odbędzie się ono dnia 27 maja o godz. 13.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro).Jakie będą najważniejsze punkty zgromadzenia?- Zarząd oraz rada nadzorcza zarekomendują pozostawienie zysku w spółce. Zysk netto za 2012 rok w kwocie 9.610.441,51 zł w całości przeznaczony zostanie na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Zdaniem zarządu jest to najlepsza decyzja, która pozwoli utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju Grupy Kapitałowej MAKRUM. Poza tym planowane są uchwały porządkujące Statut spółki.Jakie to uchwały?- Chodzi tu konkretnie o art. 9a oraz o art. 28, ust. 4. Chcemy je skreślić, ponieważ obydwa straciły już na aktualności. Postanowienie Art. 9a stało się nieaktualne bowiem na jego podstawie nie przyznano praw do akcji serii G. Postanowienie art. 28 ust.4 pochodzi z lat osiem dziesiątych, gdy Spółka miała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Planowane zmiany zostały odpowiednio wcześniej upublicznione, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.Treść art. 9a Statutu, która ma zostać wykreślona:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 252.678 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1.010.712 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy siedemset dwanaście) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,25 złoty każda.

2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2006 r.

Treść art. 28.ust. 4 Statutu, która ma zostać wykreślona:

28.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działa w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.