Projprzem Budownictwo z dużą umową - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Projprzem Budownictwo z dużą umową
Data publikacji: 07.07.2020

Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. poinformował, że w dniu 29 czerwca 2020 r., spółka zależna Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zawarła jako Generalny Wykonawca ze spółką Plek 1 Sp. z o.o. jako Zamawiającym umowę o Generalne Wykonawstwo osiedla mieszkaniowego pn.: “PERFUMIARNIA” w Poznaniu. Wartość wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy ustalono na wysokość 74.799.483,92 zł netto."Wygra­li, bo byli najbar­dziej zaan­ga­żo­wa­ni, najle­piej prze­czy­ta­li projekt i nasze ocze­ki­wa­nia – mówi Part­ner Garve­stu, Michał Włodar­czyk. – Bije od nich dobra ener­gia, czuje­my, że zale­ży im na tym projek­cie tak samo bardzo jak nam. Taka chemia jest kluczo­wa, jeśli chce się osią­gnąć jakość znacz­nie powy­żej rynko­wej śred­niej. A taka właśnie będzie Perfu­miar­nia." - czytamy na stronie inwestora.

[caption id="attachment_8657" align="aligncenter" width="625"]
Źródło: https://www.garvest.com/blog/budujemy-perfumiarnie?fbclid=IwAR0w-2ZDfJDwnueRRAF-3KB1dLoeHvWqeLFNLUFBN2BGMygCgcYNcgSk-Gk[/caption]

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 06 lipca 2022 r. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego kredytu bankowego.“Rok bieżący rozpoczęliśmy z portfelem zamówień wypełniającym 80% przychodów osiągniętych w 2019 r. Przewidywany okres ich zakończenia to II/III kwartał 2020 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają zaawansowane również rozmowy z inwestorami dotyczące rozpoczęcie realizacji kontraktów przewidzianych na II półrocze 2020 r.” – komentował Prezes Zarządu Projprzem Makrum, Piotr Szczeblewski, podczas kwietniowego czatu inwestorskiego.