Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2016 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2016 r.
Data publikacji: 04.07.2016

Za Grupą Kapitałową IMMOBILE pierwsze w tym roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po raz kolejny, w prawie 40-osobowym gronie, udało nam się spotkać 29 czerwca 2016 r. Zgromadziliśmy się tradycyjnie już o godzinie 11, w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

Głównymi sprawami, jakimi zajęło się grono Akcjonariuszy pod przewodnictwem p. Marcina Marczuka, było standardowe dla Zwyczajnego Zgromadzenia zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu za rok 2015, ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie poddane głosowaniu projekty uchwał w tych sprawach, zostały przyjęte w niezmienionej formie. Zatwierdzono również połączenie spółek Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako przejmującej) ze spółką Hotel 1 GKI Spółka z o.o. (jako przejmowaną).

Podczas spotkania podjęto jeszcze inną kluczową decyzję, na którą od dłuższego czasu oczekiwało wielu obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki. Postanowiono bowiem, dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych, w kwocie łącznej 3.643.146,60 zł, czyli 0,05 złotego na jedną akcję. Zgodnie z zaproponowaną uchwałą, dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 22.08.2016 r., termin wypłaty przez Spółkę dywidendy zaś, ustalono dzień 12.09.2016 r.Zapraszamy do zapoznania się z całością podjętych uchwał oraz wynikami głosowania:Uchwały podjęte na ZWZA 29.06.2016 r.Wyniki głosowania na ZWZA 29.06.2016 r.Zatwierdzony plan połączenia Spółek: Plan Połączenia GKI - H1GKI - załącznik do uchwały nr 15

Jedynym wystąpieniem podczas uroczystości, było omówienie przez Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE, Rafała Jerzego wyników spółki za rok obrotowy 2015. Dużo czasu zaś, nasi akcjonariusze spędzili na nieformalnych już rozmowach i dyskusjach, z których wiele dotyczyło bieżącego funkcjonowania spółki oraz bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym.Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaangażowanie i udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Cieszymy się, że kolejny raz udało nam się zgromadzić w tak licznym gronie oraz poznać nowych Akcjonariuszy. To zdecydowanie najlepsza forma obopólnego kontaktu i zgłębienia planów zarządów poszczególnych spółek. Wszystkich akcjonariuszy którzy nie mieli możliwości spotkać się z nami tym razem, zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się z podjętymi uchwałami. Przede wszystkim jednak, zapraszamy do udziału w kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy!