Wyniki segmentu przemysłowego Grupy za 2017 rok - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki segmentu przemysłowego Grupy za 2017 rok
Data publikacji: 13.04.2018

Już niebawem publikacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2017. Tymczasem spójrzmy na opublikowane pod koniec marca sprawozdanie roczne PROJPRZEM MAKRUM - spółki reprezentującej segment przemysłowy GK IMMOBILE.

Przychody PROJPRZEM MAKRUM wyniosły 199,2 mln zł i wzrosły o 61,8% w porównaniu z 2016 r. EBITDA wyniosła 19,08 mln zł i była ponad 13-krotnie wyższa niż w roku poprzednim. Marża EBITDA wyniosła 9,58% (w porównaniu do 1,43% w 2016 r.). Wynik netto ukształtował się na poziomie 10,8 mln zł, wobec straty 4,7 mln poniesionej rok wcześniej.

20172016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 190

123 109

Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 14 996

-2 339
Zysk/strata brutto (tys. zł) 14 524

-2 614

Zysk/strata netto (tys. zł) 10 845

-4 716
EBITDA (tys. zł) 19 080

1 431
Aktywa (tys. zł) 187 559 129 671

Kapitał własny (tys. zł) 101 37791 030
Zysk na akcję (zł) 1,81 -0,79


Jednostkowo w minionym roku spółka wypracowała przychód w wysokości 112,5 mln złotych, wobec 86,1 miliona w roku 2016, a zysk netto wyniósł 8 mln zł, wobec straty 4,6 mln w 2016 r.„Widzimy znaczną poprawę kondycji spółki rok do roku. Wpłynęły na to szeroko zakrojone działania reorganizacyjne, wśród nich optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego, rynkowego i kapitału ludzkiego całej Grupy. Osiągnięte rezultaty cieszą i jednocześnie motywują do utrzymania tempa w kolejnych latach” - powiedział Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Rok 2017 przyniósł Grupie Przemysłowej wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie systemy przeładunkowe przychody wzrosły o 19,4% do poziomu 110,4 mln zł, natomiast wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 12,6 mln zł (+80,6%). Segment konstrukcji stalowych wniósł do wyniku 60,5 mln zł (135% wzrost), natomiast w segmencie budownictwo przemysłowe przychody wyniosły 25 mln zł, co oznacza ponad 10-krotny wzrost r/r. Ponadto w 2017 r. wartość eksportu wzrosła o 30%.„Najbardziej dochodową gałęzią działalności są dla nas obecnie systemy przeładunkowe. Ich wzrost powinien pozostać dynamiczny m.in. w związku z boomem na rynku logistyki i rozwojem e-commerce w Polsce. Stawiamy też na umacnianie marki PROMStahl na międzynarodowym rynku przeładunków” – komentuje Prezes Szczeblewski.Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należała wrześniowa finalizacja sprzedaży nierentownej fabryki w Sępólnie Krajeńskim. Transakcja opiewała na sumę prawie 16 mln zł. Spółka postawiła na rozwój kluczowego zakładu produkcyjnego w Koronowie k/Bydgoszczy, który posiada potencjał pozwalający na skumulowanie produkcji i jej dalsze, sukcesywne zwiększanie. W roku 2017 poczyniono tu inwestycje rozwijające automatykę procesów produkcyjnych, m.in. poprzez użycie wyspecjalizowanych robotów spawających.Spółka intensywnie rozwijała również koncepcję automatycznych systemów MODULO. W 2017 r. uzyskano pierwsze przychody w tym segmencie jako efekt wielomiesięcznej pracy związanej z przygotowaniem technicznym oraz marketingowym szerokiej gamy systemów parkingowych. Dynamiczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży w tym obszarze jest strategicznym wyzwaniem Grupy.20 września poinformowano o zawarciu pierwszej dużej umowy generalnego wykonawstwa ze spółką Starion opiewającej na kwotę prawie 28 milionów złotych. Przedmiotem zawartej umowy jest budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową i infrastrukturą techniczną w Biskupicach Podgórnych. Miesiąc później, 27 października, spółka PROJPRZEM poinformowała o podpisaniu umowy ze spółką Luvena S.A. na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu o wartości 26,9 mln zł netto.

Pierwszy pełen rok zmian organizacyjnych w spółce, PROJPRZEM MAKRUM zamykał publikacją strategii rozwoju na lata 2018-22. Jako główny cel, stawia ona maksymalizację zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez dalszą reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych, ekspansję geograficzną i rozwój sieci montażowo-serwisowej oraz dalszy rozwój portfela produktów Projprzem poprzez akwizycję nowych podmiotów.

Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. to spółka dynamicznie rozwijająca się na międzynarodowym rynku w prawie 40 krajach na 3 kontynentach. Grupa prowadzi działalność w segmentach systemów przeładunkowych, maszyn krusząco-mielących, systemów parkingowych oraz budownictwa przemysłowego. Wyróżniającą cechą spółki, tworzącą jej konkurencyjność, jest synergia segmentów dla pełniejszego i bardziej efektywnego zaspokajania potrzeb rynku. PROJPRZEM MAKRUM S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Od 2016 roku spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.