Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.
Data publikacji: 16.08.2016

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. uchwaliło, pierwszą w historii obecności spółki na GPW, wypłatę dywidendy. Nastąpi ona dnia 12 września 2016 r. Co uchwalenie dywidendy oznacza dla Spółki? Jakie formalności musi spełnić Akcjonariusz aby ją otrzymać? Przedstawiamy garść najważniejszych informacji na ten temat.

Każdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w zysku wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych.Spółek wypłacających regularnie dywidendę jest niewiele, a pewna ich część wypłaca ją nieregularnie. Pierwsze uchwalenie dywidendy nie daje gwarancji, że będzie ona wypłacana co roku. Widać więc wyraźnie, że to nie dywidenda jest motywem zakupu akcji, lecz spodziewany wzrost wartości firmy, który przełoży się na wzrost kursu akcji. Dla wielu inwestorów jednak, dywidendy są pewną przesłanką inwestowania w akcje, dlatego uchwalenie przez spółkę prawa do dywidendy często ściąga na nią zainteresowanie inwestorów.Jak już zostało powiedziane, przysługujące każdemu akcjonariuszowi prawo do dywidendy nie oznacza z góry, że corocznie będzie on otrzymywać pieniądze od spółki w którą zainwestował. Warunkiem realizacji tego prawa jest wypracowanie przez spółkę w danym roku obrachunkowym zysku oraz ustalenie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości tego zysku – właśnie na wypłatę dywidend. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje również decyzję o wielkości dywidendy, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję.Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten również określa WZA – jako dowolny dzień w ciągu kolejnych 2 miesięcy od powzięcia uchwały. Kupując akcje w obrocie giełdowym, inwestorzy muszą dodatkowo pamiętać o obowiązujących na polskim rynku terminach rozliczeń transakcji. Cykl rozliczeniowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (od 6 października 2014 r.) dla transakcji na akcjach trwa dwa dni robocze (T+2). Oznacza to, że formalnie inwestor staje się właścicielem akcji dopiero drugiego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji. Aby otrzymać prawo do dywidendy ze zdematerializowanych akcji, w praktyce należy zatem kupić akcje najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym przez spółkę dniem dywidendy. Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.Akcjonariusz nie ma obowiązku zgłaszania spółce bądź KDPW dyspozycji wypłaty dywidendy - jest ona dokonywana automatycznie na jego rachunek maklerski w dniu wypłaty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. postanowiło dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 3.643.146,60 zł, to jest 0,05 złotych na jedną akcję.Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 22.08.2016 r.Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalono na dzień 12.09.2016 r.Zachęcamy do nabywania akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE. W przypadku pytań dotyczących działalności spółki bądź spraw formalnych związanych z nabyciem akcji lub wypłatą dywidendy – zapraszamy do kontaktu.