Zapowiedź Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GK IMMOBILE - 29 czerwca 2016 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GK IMMOBILE - 29 czerwca 2016
Data publikacji: 27.05.2016

W dniu 29.06.2016 o godz. 11:00, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich akcjonariuszy.Odbędzie się ono w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy. Porządek obrad przewiduje:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015;8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok,e) pokrycia straty za 2015 rok;9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku;11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o.;13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 13.06.2016 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:2016.06.03.GKI.RB.załącznik - ogloszenie o zwolaniu ZWZ2016.06.03.GKI.RB.załącznik - projekty uchwał