Znamy wyniki PJP Makrum S.A. 17 mln PLN zysku netto i rekomendacja dywidendy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Znamy wyniki PJP Makrum S.A. 17 mln PLN zysku netto i rekomendacja dywidendy
Data publikacji: 29.03.2024

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. opublikowała wyniki za 2023 rok. Skonsolidowane przychody wyniosły 427,2 mln PLN. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 17,7 mln PLN. Podobnie jak w latach poprzednich zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy. Tym razem w wysokości 8,4 mln PLN.
Na ogólny poziom przychodów Grupy Kapitałowej PJP Makrum S.A. w 2023 roku wpływ miał przede wszystkim poziom sprzedaży w segmencie budownictwa - spadek o 104,9 mln PLN, tj. 41,8 % w stosunku do okresu porównawczego.
 Przychody netto ze sprzedaży za 2023 rok wyniosły 427,2 mln PLN i były niższe w stosunku do przychodów osiągniętych w 2022 roku, szczególnie w segmencie budownictwo . – Rok 2023 rozpoczęliśmy z niską bazą podpisanych kontraktów, dlatego początek roku był czasem intensywnej pracy budowania portfela zamówień i realizacji projektów na kolejne okresy. W konsekwencji, w tym sektorze przychód jest mniejszy. W sektorze przemysłowym udało się zachować przychody na bardzo porównywalnym poziome. Dywersyfikacja portfela skutkowała przesunięciem akcentów z obszarów będących obecnie w trendzie rosnącym, kompensując słabsze obszary – mówi prezes Piotr Szczeblewski.
 
Wskaźnik EBITDA wyniósł 29,6 mln PLN, a przepływy finansowe na działalności operacyjnej 14,5 mln PLN.Spośród poszczególnych linii produktowych największy przychód przyniosły systemy przeładunkowe (211,6 mln PLN). Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem spółek zależnych (PROMStahl GmbH, PROMStahl Sp. z o.o., PROMStahl LTD). Produkt kierowany jest głównie na rynki eksportowe, gdzie największym rynkiem zbytu jest rynek niemiecki.
 
Duży wzrost (83,0%) zanotowano w linii systemów parkingowych MODULO, gdzie odnotowano sprzedaż w wysokości 26,9 mln PLN. Sprzedaż maszyn MAKRUM ((m. in. kruszarki, suszarnie, młyny, przesiewacze, granulatory) w 2023 roku osiągnęła poziom 11,4 mln PLN i była o 1,4 mln PLN, tj. 11,1% niższa w stosunku do 2022 roku. Z kolei sprzedaż wyposażenia magazynów wyniosła 27,4 mln PLN, tym samym wzrosła o 9,6 mln PLN, tj. 53,5 %.W liście do akcjonariuszy przypomniał, że w 2023 spółka przejęła dwa podmioty. Były to INICJATYWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA „PW” Sp. z o.o., która wpisała się w działalność PROMStahl Sp. z o. o. w segmencie środków transportu bliskiego oraz Spółka QDS24 Sp. z o.o., której z kolei działalność w branży ślusarki otworowej pozwali na zaspokajanie popytu wewnętrznego w segmencie budowlanym.
 
- Ubiegły rok pozwolił nam również w pełni skorzystać z elastyczności potencjału rozbudowanych mocy wytwórczych zakładu produkcyjnego w Koronowie. Dostosowując bieżący profil produkcji do zmiennego wpływu zamówień w poszczególnych grupach produktowych potrafiliśmy utrzymać satysfakcjonującą wydajność naszego warsztatu, którą udało się przełożyć na efektywną ekonomicznie realizację nowych zleceń – czytamy w liście Zarządu PJP Makrum S.A.
 
Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 8,4 mln PLN.

Więcej informacji o spółce znajdziesz na kanale Grupy Kapitałowej Immobile na YouTube.