Grupa Kapitałowa Immobile publikuje wyniki I kwartału - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa Immobile publikuje wyniki I kwartału
Data publikacji: 29.05.2024

Grupa Kapitałowa IMMOBILE, jedyny konglomerat spółek notowany na GPW, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2024. Skonsolidowane przychody wyniosły 202,0 mln zł, co oznacza wzrost o 15,3%. EBITDA osiągnęła wartość ujemną 3,5 mln zł, a strata netto wyniosła 20,5 mln zł.
W okresie sprawozdawczym – od początku roku do końca marca - Grupa wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 20,7 mln zł (rentowność sprzedaży brutto na poziomie 10,3%) wobec zysku brutto ze sprzedaży na zbliżonym poziomie 23,7 mln zł i rentowności 13,5% w roku 2023.  Strata netto ze sprzedaży była w pierwszym kwartale 2024 roku o 8,7 mln zł większa niż w roku 2023. Na wynik Grupy wpłynęły głównie straty w segmentach modowym, hotelarstwie, budownictwie. Segmenty automatyki i elektroenergetyki oraz developingu odnotowały zysk.
 
- Pierwszy kwartał jest dla z reguły najsłabszym w roku. Jest to spowodowane sezonowością w hotelarstwie i modzie. W tym roku dodatkowo negatywny wpływ miał spadek przychodów w przemyśle, niskie zaawansowanie budów oraz restrukturyzacja segmentu modowego. W tym ostatnim segmencie jesteśmy w trakcie korekt kosztów, których wpływ będzie widoczny w drugiej połowie roku. Przychody rosną we wszystkich markach i kanałach, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Bardzo dobre wyniki odnotowały segment automatyki i elektroenergetyki oraz deweloperski – mówi członek zarządu Mikołaj Jerzy.
 
W segmencie przemysłowym przychody osiągnęły wartość 58,5 mln zł i były niższe o 6,4 mln zł, tj. 9,9 % niż w analogicznym okresie 2023 roku. 64,4% wartości sprzedaży tego segmentu stanowiły przychody linii produktowej systemy przeładunkowe, które osiągnęły wartość 37,7 mln zł i były niższe o 30,0% niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Sprzedaż pozostałych linii produktowych segmentu przemysłowego wyniosła łącznie 20,8 mln zł co oznacza wzrost o 88,0% w stosunku do sprzedaży w analogiczny okresie 2023 roku. Więcej informacji jest dostępnych w skonsolidowanym raporcie spółki PJP Makrum.
 
W segmencie budownictwa Grupa osiągnęła sprzedaż w wysokości 43,2 mln zł, co stanowiło wzrost sprzedaży o 85,4%. Zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Na dzień publikacji sprawozdania wartość kontraktów pozostałych do realizacji wynosi 136,82 mln zł, w tym 121,02 mln zł do realizacji w roku 2024.
 
Podmiotem zależnym odpowiedzialnym za funkcjonowanie segmentu automatyki i elektroenergetyki jest Atrem S.A.  Przychody wzrosły o 13,0 mln zł, tj. 68,8% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.  Więcej informacji jest dostępnych raporcie spółki Atrem.
 
Przychody segmentu developingu są realizowane w spółkach celowych. W pierwszym kwartale 2024 roku spółki wygenerowały przychód ze sprzedaży na poziomie 15,4 mln  zł. Wybudowane mieszkania sprzedawane są w założonym tempie, uzyskiwane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami.
 
Przychód netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku wyniósł łącznie 35,4 mln zł i w całości został zrealizowany w spółce Focus Hotels S.A. W analogicznym okresie 2023 roku przychody te wyniosły 33,4 mln zł, co oznacza wzrost o 2,0 mln zł, tj. 6,1%. Obłożenie hoteli nieznacznie spadło (-2,4%). Wzrosła natomiast średnia cena sprzedanego pokoju (5,1%) oraz wskaźnik RevPar tj. przychód na dostępny pokój (+1,0%). Przychody segmentu modowego wyniosły w pierwszym kwartale 2024 roku 16,8 mln zł, z czego 
12,6 mln zł została zrealizowana poprzez stacjonarne punkty sprzedaży, a 4,2 mln zł poprzez sprzedaż internetową.