Pierwsze podsumowania roku 2020 w Grupie Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Pierwsze podsumowania roku 2020 w Grupie Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 08.01.2021

Mimo że publikacja raportu dokładnie podsumowującego działalność Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2020 roku jeszcze przed nami, to pora rozpocząć pierwsze podsumowania minionych dwunastu miesięcy. Okres ten zarówno w gospodarce, jak i w życiu codziennym, zdominowany był przez nowe zjawiska powiązane z pandemią. Jak radziły sobie sektory działalności Grupy w tym czasie?DEWELOPING

W 2020 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE prowadziła obecnie następujące inwestycje własne: budowę osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy, budowę Osiedla Uniwersyteckiego w bydgoskiej dzielnicy Fordon, budowę osiedla Rabatki przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy, przebudowę budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Bernardyńskiej 13 w Bydgoszczy na budynek hotelowy oraz prace wykończeniowe tzw. fit-out w budynku IMMOBILE K3 przy ul. Plac Kościeleckich 3 na potrzeby kolejnych najemców.Wpływ epidemii na prowadzone aktualnie etapy mieszkaniowe jest praktycznie niezauważalny. Trudny do oszacowania jest natomiast wpływ epidemii w dłuższym okresie na segment. Należy podkreślić, iż Grupa działa praktycznie na własnych gruntach i może elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe.PRZEMYSŁ

W minionym roku Grupa finalizowała działania w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych zachodzących w Zakładzie w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych i parkingowych. Inwestycja ta zwiększy się moce produkcyjne, skróceniu ulegnie czas produkcji (wzrost wydajności, redukcja kosztów), co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów.Sytuacja na rynku budowlanym wspiera ideę projektowania w nowych inwestycjach miejsc postojowych z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - parkingów Modulo. To powoduje, że popyt na urządzenia do parkowania pojazdów powinien rosnąć w stałym tempie w kolejnych latach. Coraz większe doświadczenie kadry, podejmowane działania konstrukcyjne (udoskonalanie modeli urządzeń, wprowadzanie nowych typów platform) skutkuje poprawą konkurencyjności oferty, zmniejszeniem kosztów i zarazem zwiększeniem marży.W segmencie przemysłowym obserwujemy dość ograniczony negatywny wpływ epidemii koronawirusa na jego działalność. Produkcja, przy oczywistych obostrzeniach sanitarnych i organizacyjnych prowadzona jest w sposób ciągły, nie obserwuje się większych negatywnych symptomów po stronie popytowej jak i dostępności materiałów i podzespołów. Związany z obostrzeniami rozkwit handlu w sieci pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość i tendencje popytu na systemy przeładunkowe, wyposażenie oraz budowy i rozbudowy przestrzeni magazynowych.BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

W minionym roku budownictwo przemysłowe znacznie rozbudowało swoje struktury, szczególnie w najnowszym oddziale zlokalizowanym we Wrocławiu. Spółka koncentruje się na poprawie rentowności i zwiększeniu wolumenu sprzedaży.Rok 2020 r. spółka rozpoczęła z portfelem zamówień wypełniających 80% przychodów osiągniętych w 2019 r. Spółka podpisała także nowe kontrakty i rozpoczęła ich realizację, prowadząc jednocześnie zaawansowane rozmowy z inwestorami w celu pozyskania kolejnych zleceń.AUTOMATYKA I ELEKTROENERGETYKA

Ten segment podlega aktualnie restrukturyzacji głównie w zakresie kosztów ogólnego zarządu. Grupa prowadzi także przegląd portfela kontraktów.Grupa aktywnie uczestniczyła w procesie przetargowym kontraktów związanych z budową infrastruktury gazowej towarzyszącej budowie tzw. „Baltic Pipe”, jako uczestnik konsorcjum, w które zaangażowane są Spółki ATREM S.A. i PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Oferta Grupy została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie, jednak pierwotne postępowanie zostało unieważnione wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.W tym segmencie obserwujemy ograniczony negatywny wpływ epidemii koronawirusa na jego działalność. Poza odosobnionym przypadkiem, prowadzone są wszystkie kontrakty, zachowane są obostrzenia sanitarne i organizacyjne. Grupa negocjuje i ofertuje kolejne kontrakty. Ryzyko istotnego wpływu epidemii na wyniki segmentu w skali roku szacujemy jako niskie.HOTELARSTWO

W 2020 roku praktycznie zakończono prace zewnętrzne nad przebudową dawnego biurowca PROJPRZEM na kolejny hotel sieci Focus, trwają prace wykończeniowe. W budowie pozostają także nowe hotele w Warszawie, Szczecinie i Stargardzie.

Na perspektywy segmentu znaczący wpływ ma epidemia koronawirusa. Można założyć, iż negatywne konsekwencje na segment hotelarski będą odczuwane do końca 2021 roku. Do najbardziej negatywnych skutków epidemii mających wpływ na branżę hotelarską należą: bardzo duży spadek liczby gości zagranicznych w hotelach, bardzo mocne ograniczenia w podróżach biznesowych, niemal całkowity brak konferencji oraz innych wydarzeń.Pomimo obostrzeń administracyjnych działalność segmentu nie została przerwana, zostało podjętych szereg działań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania (skuteczne renegocjacje czynszów za wynajmowane hotele, zmniejszenie kosztów pracowniczych, w tym poprzez wykorzystanie części dostępnych narzędzi i inne) oraz poprawiających płynność finansową (podpisanie aneksów odraczających raty kredytów, przesunięcie składek ZUS i części obciążeń publiczno-prawnych). W hotelach Grupy wyprzedzająco zostały wprowadzone odpowiednie rygory sanitarne i organizacyjne mające na celu zachowanie bezpieczeństwa gości jak i pracowników. Wszystkie hotele grupy otrzymały w czerwcu 2020 roku certyfikaty Obiekt Bezpieczny Higienicznie Polskiej Organizacji Turystycznej.Grupa bardzo uważnie śledzi sytuację na rynku hotelarskim i będzie aktywnie reagować na pojawiające się zagrożenia jak i szanse.FUNDACJA IMMO

156 dorodnych drzew 296 krzewów i bylin. Z takim wynikiem należąca do Grupy Fundacja IMMO zakończyła rok 2020 - pierwszy pełny rok działalności jako Fundacji sadzącej drzewa w mieście. Zorganizowano 7 akcji na terenie Bydgoszczy, w których wzięło udział aż 60 wolontariuszy, poprzez konkurs 'Dzień drzewa 2020' posadzono drzewa na terenie całego kraju, wspólnie z Miasto Bydgoszcz posadzono także nową roślinność na Starym Rynku oraz wywalczono pozwolenie na posadzenie drzew w miejscu wielkiej wycinki z nasypu kolejowego.Życzymy sobie aby w kolejnych latach zwielokrotnić te osiągnięcia dla naszego wspólnego dobra.