Pierwszy inwestor finansowy przekracza próg 5 proc. w GK IMMOBILE S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Pierwszy inwestor finansowy przekracza próg 5 proc. w GK IMMOBILE S.A.
Data publikacji: 26.06.2017

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne poinformowało, że fundusze zarządzane przez tę instytucję zwiększyły zaangażowanie w akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. do 5,31 proc. To pierwszy inwestor finansowy, który przekroczył próg 5 proc. w akcjonariacie Spółki.

GK IMMOBILE S.A. otrzymała w dniu 23 czerwca 2017 r. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie NN PTE, posiada 4 000 000 akcji Spółki, czyli 5,31 proc. Fundusze NN są pierwszą instytucją finansową, posiadającą ponad 5 proc. akcji Spółki. Innym inwestorem finansowym Spółki jest TFI PZU Asset Management, który posiada 1,23 proc. akcji GK IMMOBILE S.A.„Rosnące zaangażowanie instytucji w akcje GK IMMOBILE świadczy o potencjale i wiarygodności Spółki oraz znacząco stabilizuje strukturę jej akcjonariatu. To także również wyraz zaufania największych funduszy do konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju” - powiedział Rafał Jerzy, Prezes Zarządu GK IMMOBILE S.A.

Aktualna struktura akcjonariatu spółki prezentuje się w następujący sposób:Przychody Grupy w I kwartale 2017 r. wyniosły 47,2 mln zł, co oznacza, że były ponad 2-krotnie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący, bo prawie 6-krotny wzrost przychodów w segmencie przemysłowym, jest wynikiem przejęcia spółki PROJPRZEM S.A., a tym samym konsolidacji przychodów z grupy spółek PROJPRZEM w I kwartale 2017 r. W I kwartale 2017 r. GK IMMOBILE wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 10,7 mln zł wobec 3,4 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. W tym okresie Grupa wypracowała wynik brutto na poziomie -2,1 mln zł wobec -2,0 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.GK IMMOBILE S.A. konsekwentnie zwiększa skalę biznesu i poprawia wyniki finansowe. 23 czerwca Zarząd GK IMMOBILE poinformował o zwiększeniu zaangażowania w spółce Projprzem do 65,73% Jest to kolejny krok milowy, który pozwoli na zdynamizowanie jej rozwoju pod skrzydłami Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Inną korzyścią wynikającą ze zmian w akcjonariacie Projprzem S.A jest uproszczenie jego struktury oraz likwidacja występującego wcześniej uprzywilejowania akcji, co w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania spółką wśród akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, poprzez większą przejrzystość jej akcjonariatu i sposobu zarządzania.

Założeniem strategicznym działalności Grupy jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek, w Polsce i zagranicą. GK IMMOBILE S.A. skupia się na branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz dewelopingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach Spółka jest w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.