Grupa Kapitałowa IMMOBILE jedynym dużym akcjonariuszem spółki PROJPRZEM S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE jedynym dużym akcjonariuszem spółki PROJPRZEM S.A.
Data publikacji: 23.06.2017

W dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2017 r., Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE w komunikacie bieżącym, poinformował o zmianie stanu zaangażowania w Projprzem S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji GK IMMOBILE S.A. posiada 3.932.370 akcji spółki PROJPRZEM S.A., stanowiących 65,73% jej kapitału zakładowego i analogicznie taką samą liczbę i procent głosów na WZA tej spółki.

Tym samym GK IMMOBILE staje się jedynym dużym akcjonariuszem Projprzem S.A., a w strukturze tej spółki nie ma już innych akcjonariuszy których stan posiadania przewyższałby próg 5%. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (wraz ze spółkami zależnymi) posiada aktualnie 3 932 370 akcji spółki Projprzem, co odpowiada 65,73% kapitału zakładowego i głosów na WZA. W związku z realizacją powyższej umowy, Grupa złożyła w dniu dzisiejszym do spółki PROJPRZEM S.A. wniosek o wpis do jej księgi akcyjnej.W wyniku powyższych transakcji struktura akcjonariatu została ujednolicona, w akcjonariacie nie ma już akcji uprzywilejowanych co do głosu. Opisane działania ułatwią dynamiczny rozwój spółki Projprzem S.A. zapoczątkowany w grudniu zeszłego roku po przejęciu przez GK IMMOBILE S.A. kontroli nad spółką Projprzem S.A.Główną korzyścią wynikającą ze zmian w akcjonariacie spółki Projprzem jest uproszczenie jego struktury oraz likwidacja występującego wcześniej uprzywilejowania akcji, co w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania spółką wśród akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, poprzez większą przejrzystość jej akcjonariatu i sposobu zarządzania.Historia zwiększania zaangażowania w akcje spółki Projprzem sięga listopada 2015 roku, kiedy to raportem bieżącym nr 43/2015 spółka ta po raz pierwszy poinformowała o ujawnieniu nowego dużego akcjonariusza. Była to właśnie Grupa Kapitałowa IMMOBILE, która w tamtym momencie posiadała 8% kapitału oraz 6,29% udziału w głosach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projprzem. Już osiem dni później, w kolejnym raporcie, poinformowano o zwiększeniu tego zaangażowania do prawie 11% głosów. Zaangażowanie to było sukcesywnie zwiększane poprzez transakcje bezpośrednie spółki-matki, jak też jej spółek zależnych.
Rok później kolejnymi znaczącymi transakcjami na tych akcjach, był zakup od dwóch osób fizycznych akcji imiennych oraz akcji na okaziciela, stanowiących w sumie znaczący udział w głosach na WZA Projprzem S.A. W efekcie powyższych działań Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiadała 47,64% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 39,90% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.Zaangażowanie to pozwoliło na zdobycie kontroli w Projprzem S.A., czego wyrazem było pomyśle dla Grupy posiedzenie Walnego Zgromadzenia Projprzem S.A, podczas którego wybrano nowych członków Rady Nadzorczej. Spośród sześciu kandydatów zgłoszonych przez GK IMMOBILE, w Radzie zasiedli: Lech Cyprysiak, Mirosław Babiaczyk, Dariusz Skrocki, Jacek Nowakowski, Piotr Fortuna oraz Michał Królikowski.Po wcieleniu spółek grupy Projprzem, struktura GK IMMOBILE prezentuje się następująco: