Pożyczki i dywidenda - rozmowa z Piotrem Fortuną - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Pożyczki i dywidenda - rozmowa z Piotrem Fortuną
Data publikacji: 06.02.2014

Rozmowa z Panem Piotrem Fortuną, dyrektorem finansowym Grupy MAKRUM.Jakim spółkom MAKRUM udziela pożyczek i czy je umarza? Do kogo należą te spółki?

MAKRUM S.A. zarządzając płynnością finansową i przepływami wewnątrz Grupy Kapitałowej udzieliła szeregu pożyczek. Na dzień 31.10.2013 łączna kwota udzielonych i wypłaconych pożyczek wynosiła 21,3 mln PLN, z czego największe kwoty zostały przekazane do:MAKRUM Development Sp. z o.o. – 16,6 mln PLN,MAKRUM Sp. z o.o. – 2,0 mln PLN,IMMOBILE Sp. z o.o. - 1,3 mln PLN,Wszystkie pożyczki zostały przekazane do podmiotów w których MAKRUM S.A. posiada bezpośrednio lub pośrednio (poprzez IMMOBILE Sp. z o.o. ) 100% udziałów. MAKRUM S.A. nie udzielała pożyczek dla jakichkolwiek podmiotów spoza Grupy Kapitałowej. Żadna z udzielonych pożyczek nie została umorzona.Pojawiające się na forach internetowych głosy, iż MAKRUM S.A. umorzyło pożyczkę może dotyczyć informacji zawartej w Sprawozdaniu Finansowym za III kwartał 2013 roku o zawartym ze Spółką zależną - MAKRUM Sp. z o.o. - porozumieniu dotyczący zwolnienia z długu wynikającego z relacji handlowych pomiędzy obiema Spółkami. MAKRUM S.A. umorzyła należności - nie zapłacone przez MAKRUM Sp. z o.o. faktury w kwocie brutto: 1.945 tys. PLN, w kwocie netto 1.583 tys. PLN, a MAKRUM Sp. z o.o. to zwolnienie przyjęła.W ujęciu jednostkowym była to strata dla MAKRUM S.A. ale równocześnie zysk dla MAKRUM Sp. z o.o. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wpływ tej operacji zarówno na wynik finansowy jak i na przepływy pieniężne czy też poziom aktywów i pasywów był zerowy. Umorzenie długu MAKRUM Spółka z o.o. było jednym z elementów wsparcia udzielonego przez MAKRUM S.A. dla swojej Spółki zależnej i było korzystniejsze z punktu widzenia przepływów pieniężnych od alternatywnych form wsparcia (np. dopłaty do kapitału).Jak wygląda obecnie polityka dywidendy w MAKRUM S.A.?Zdaniem zarządu na obecnym etapie rozwoju spółki istnieją lepsze sposoby na spożytkowanie środków, które w przyszłości zaprocentują większym zyskiem. Decyzje takie jednak nie są podejmowane przez zarząd, a na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Oczywiście, każdy posiadacz akcji Makrum ma w tej sprawie prawo głosu, dlatego serdecznie zapraszamy na następne zgromadzenie (jego termin zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie), gdzie będzie można temat dywidend przedyskutować oraz przeanalizować różne rozwiązania.