Publikacja wyników Spółki za I kwartał 2017 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Publikacja wyników Spółki za I kwartał 2017 r.
Data publikacji: 31.05.2017

We wtorek, 31 maja 2017 r., Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji Raportu Finansowego za I kwartał 2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami sprawozdania.

Skonsolidowane sprawozdanie Spółki za I kwartał 2017:Jednostkowe sprawozdanie Spółki za I kwartał 2017:

Do najważniejszych wydarzeń mających miejsce przed publikacją raportu kwartalnego, w kontekście których odczytywać należy wypracowane wyniki, należę:  • Zawarcie w dniu 23.03.2017 r., ze spółką PROJPRZEM S.A. umowy sprzedaży udziałów, na podstawie której Spółka sprzedała wszystkie 23716 udziały w spółce Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za łączną cenę 31,0 mln PLN.

    a. Transakcja ta pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału przychodowego PROJPRZEM S.A. i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. oraz optymalizację kosztów prowadzonych działalności przez obie te spółki. Działania te pozwolą również na lepszą kontrolę i ocenę działalności segmentu przemysłowego w Grupie Kapitałowej Spółki.

    b. Pomimo, że jako transakcja wewnątrz Grupy Kapitałowej nie ma ona bezpośredniego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, to związany z tą transakcja bieżący podatek dochodowy wpłynął w znaczącym stopniu na wynik netto Grupy. Transakcja ta wpłynęła także na wartość kapitałów przypadających podmiotom niekotrolującym.


  • Podpisanie w dniu 31.03.2017 r. przez spółkę KUCHET Sp. z o.o. ostatecznej umowy zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Spółka z o.o. oraz ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w Nieruchomości hotelowej (Hotel pod Orłem). Zgodnie z tymi umowami, prawo własności nieruchomości oraz udziałów w Spółce przeszło w dacie otrzymania przez Sprzedających zapłaty, co nastąpiło w dniu 03.04.2017 r.

    W związku z powyższym Grupa będzie konsolidować wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Hotelowego Majewicz Spółka z o.o. od początku II kwartału 2017 roku a rozliczenie połączenia zostanie przedstawione w śródrocznym finansowym na dzień 30.06.2017 r.


  • W dniu 18.04.2017 roku MAKRUM Development Sp. z o.o (spółka zależna od Spółki) ogłosiła ofertę nabycia akcji na okaziciela spółki PROJPRZEM S.A., w wyniku której złożono zapisy na sprzedaż akcji w ilości 980.118 sztuk. MAKRUM Development Sp. z o.o. przyjęła wszystkie oferty sprzedaży, a transakcja została rozliczona 26.05.2017 roku. W wyniku powyższej transakcji Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 3.830.370 akcji Projprzem S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Projprzem S.A., co stanowi 64.02% udziału w kapitale zakładowym Projprzem S.A., tj. 53.62% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Projprzem S.A.
Podstawowe skonsolidowane dane finansowe Grupy:

a. Przychody Grupy w pierwszym kwartale 2017 roku: 47,2 mln PLN,

b. EBITDA: 2,1 mln PLN,