Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Data publikacji: 31.01.2019

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przekazała do wiadomości terminy w jakich publikować będzie skonsolidowane i jednostkowe okresowe sprawozdania finansowe w bieżącym roku.

Zgodnie z § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji raportu bieżącego z terminami raportu rocznego, półrocznego i kwartalnych w roku bieżącym.[box]Jednostkowe raporty okresowe jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty okresowe opublikowane zostaną w następujących dniach:- raport roczny za 2018 r. - dnia 12 kwietnia 2019 r.- za I kwartał 2019 r. - 30 maja 2019 r.- za pierwsze półrocze 2019 r. - dnia 27 września 2019 r.- za III kwartał 2019 r. - 28 listopada 2019 r.[/box]Analogiczną informację przekazała spółka będąca liderem segmentu przemysłowego Grupy - PROJPRZEM MAKRUM S.A. Jej sprawozdania finansowe w bieżącym roku zostaną opublikowane w następujących terminach:Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2019 r. - dnia 17 maja 2019 r.

- za III kwartał 2019 r. - dnia 15 listopada 2019 r.Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – dnia 28 sierpnia 2019 r.Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - dnia 15 marca 2019 r.