Wyniki Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Wzrosły przychody, jest zysk - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Wzrosły przychody, jest zysk
Data publikacji: 26.04.2024

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podała swoje wyniki za 2023 rok. Skonsolidowane przychody od klientów zewnętrznych wyniosły 940 mln PLN. Zysk netto wyniósł 5 mln PLN. Spośród sześciu segmentów, tylko jeden – modowy, zanotował stratę.
Największe wzrosty odnotowano w segmencie developingu, automatyki i energetyki oraz w hotelarstwie. W okresie sprawozdawczym Grupa wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 156,6 mln PLN (rentowność sprzedaży brutto na poziomie 16,7%) wobec zysku brutto ze sprzedaży na bardzo zbliżonym poziomie i rentowność 17,6% w roku 2022. EBITDA wyniosła 86,7 mln PLN.
 Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 41,7 mln PLN, co oznacza spadek o 7,5 mln PLN, tj. 15,2% wobec 2022 roku. Wypracowano zysk brutto na poziomie 15,7 mln PLN wobec zysku w kwocie 32,0 mln PLN w 2022 roku. Zysk netto za 2023 rok wyniósł 5,0 mln PLN i był o 13,6 mln PLN niższy niż zysk za rok 2022.
 
- Wyniki Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. za rok 2023 we wszystkich segmentach, oprócz modowego, są stabilne i napawają optymizmem. W 2024 roku, planujemy po raz pierwszy w historii GKI, przekroczyć 1 miliard złotych przychodu ze sprzedaży. Niewysoki zysk netto za rok 2023 spowodowany jest dużymi kosztami rozwoju grupy modowej oraz wysokimi kosztami finansowymi – skomentował w liście do akcjonariuszy prezes Rafał Jerzy.
W ramach Grupy działa sześć segmentów. Segment przemysłowy poprzez działalność grupy PJP Makrum S.A. obejmuje takie linie produktowe, jak: systemy przeładunkowe, maszyny krusząco-mielące, systemy parkingowe, wyposażenia magazynów  oraz ślusarka otworowa aluminiowa i PCV. 
 W 2023 roku przychody tego segmentu osiągnęły wartość 280,4 mln PLN i były wyższe o 3,4 mln PLN, tj. 1,2 % niż w okresie 2022 roku.
 
W budownictwie odnotowano sprzedaż w wysokości 146,0 mln PLN, co stanowiło spadek o ponad 104 mln PLN tj. 41,7%, w stosunku do 2022 roku. Znaczna zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Na dzień publikacji sprawozdania wartość kontraktów pozostałych do realizacji wynosi 175,1 mln PLN.
Podmiotem odpowiedzialnym za segment automatyki elektroenergetyki jest Atrem S.A. W 2023 roku przychody segmentu wyniosły 141,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 28,2%. Wartość kontraktów pozostałych do realizacji wyniosła na koniec ubiegłego roku 449,3 mln PLN.
 
W developingu przychody są realizowane głównie poprzez budowę trzech osiedli na terenie Bydgoszczy (Platanowy Park, Osiedle Uniwersyteckie i Rabatki). W 2023 roku spółki deweloperskie wygenerowały przychód ze sprzedaży na poziomie 138 mln  PLN i posiadają w sprzedaży wybudowane towary o wartości 58 mln PLN. Spółka Focus Hotels prowadzi 15 hoteli oraz pięć restauracji zewnętrznych. Przychody netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo wyniosły 169,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 31,1 mln PLN, tj. 22,6%. Obłożenie hoteli było o 1,8% wyższe niż w analogicznym okresie. Uwzględniając wzrost średniej ceny sprzedanego pokoju (+7,7%), segment odnotował 9,6% wzrostu wskaźnika RevPar (przychód na dostępny pokój). Zysk spółki ze sprzedaży wyniósł 13,7 mln PLN.  Segment modowy to marka Quiosque.pl będąca własnością należącej do GKI spółki PBH, wraz z przejętymi markami: QSQ, Laurella, Akardo, Błonie czy MaraSimSim.  Przychody segmentu modowego wyniosły w 2023 roku 61,6 mln PLN, z czego 49,0 mln  PLN została zrealizowana poprzez stacjonarne punkty sprzedaży, a 12,6 mln PLN poprzez sprzedaż internetową. - Nie uniknęliśmy błędów. Nie doszacowaliśmy kosztów związanych z przejęciami innych podmiotów z branży oraz ze zmianą i otwieraniem nowych kanałów dystrybucyjnych. W efekcie nie mogliśmy zrealizować planowanej sprzedaży, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach – ocenił prezes Rafał Jerzy przypominając, że w pierwszym kwartale roku 2024 szacunkowe przychody segmentu wyniosły 16,7 mln PLN (przy 11,1 mln rok wcześniej), co oznacza wzrost o 50%.
 
W liście do akcjonariuszy Rafał Jerzy zaprosił na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce. W tym roku odbędzie się 21 czerwca w Bydgoszczy.