Atrem poprawia rentowność, mimo niewielkiego spadku przychodów - wyniki I kwartału 2021 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem poprawia rentowność, mimo niewielkiego spadku przychodów - wyniki I kwartału 2021
Data publikacji: 17.05.2021

Spółka Atrem S.A., działająca w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa, opublikowała wyniki za I kwartał 2021. Mimo niewielkiego (2%) spadku przychodów, spółce udało się zmniejszyć koszty, poprawiając rentowność.

Przychody Spółki w I kwartale 2021 roku wyniosły 16,7 mln PLN, co oznacza spadek o 0,35 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku (spadek przychodów o 2%).Spadek przychodów przełożył się na spadek kosztów bezpośrednich z 16,0 mln PLN w I kwartale 2021 roku do poziomu 15,3 mln PLN w 2021 roku, a dynamika spadku kosztów była wyższa, niż dynamika spadku przychodów (spadek kosztów o 4%).„Powodem takiego stanu rzeczy było polepszenie rentowności na kontraktach wykonawczych. Wypadkową tych zmian było polepszenie rentowności brutto na sprzedaży z 6% w 2020 roku do 8% w 2021 roku” – komentuje wyniki prezes Atremu, Andrzej Goławski.Spółka poniosła stratę brutto na poziomie -1,2 mln PLN, wobec straty na poziomie -1,3 mln PLN na koniec I kwartału 2020 roku oraz poniosła stratę netto na poziomie 1,6 mln PLN, niemal identyczną jak na koniec I kwartału 2020 roku. Wynik ten kontrastuje z dobrym wynikiem czwartego kwartału 2020.

„Specyfika branż w których pracujemy sprawia, że wyniki następujących po sobie kwartałów nie są porównywalne. Portfel zamówień na koniec IQ2021 wynosił 160 mln zł., co sprawia że pomimo gorszego wyniku początku roku, z optymizmem patrzymy na kolejne okresy” – wyjaśnia prezes.Spółka realizuje projekty w dwóch segmentach – automatyki i elektroenergetyki. W ramach segmentu elektroenergetyka, Atrem realizował inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dynamiczny rozwój tej branży w nadchodzących okresach może wpływać na przychody Atremu.„W raportowanym okresie realizowaliśmy projekt z zakresu OZE o wartości 23,3 mln zł. Zainteresowanie inwestycjami w OZE rośnie skokowo. Atrem widzi szansę w rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego i wywołaną przez to koniecznością gruntownej modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu” – mówi na ten temat Andrzej Goławski.

Nie bez wpływu na wyniki pozostawała sytuacja związana z pandemią.„Zarząd ATREM S.A. stale analizuje sytuację związaną z pandemią pod kątem działalności Spółki. W obu segmentach zauważono na wybranych kontraktach opóźnienia w uzgodnieniach dokumentacji, pełnej dostępności do placu budowy, spowolnienie w działaniach organów administracji publicznej, w szczególności w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych, co miało bezpośrednie przełożenie na działalność Spółki” – opisuje Goławski.Spółka zamierza dobrze wykorzystać potencjał jakim dysponuje po znalezieniu się w strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE, optymalizując koszty i wykorzystując dostępne synergie, m.in. poprzez współpracę ze spółką Projprzem Budownictwo podczas realizacji inwestycji Baltic Pipe.„Komunikaty płynące ze spółki wskazują że przychody powinny wzrastać i pokazują jak inaczej zarządzany jest dziś Atrem. Celem jaki stawiany jest przez Zarząd wszystkim ośrodkom zysku w Spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów” – podsumowuje prezes Atremu.