Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaprasza do rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaprasza do rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Data publikacji: 02.06.2021

Przed nami pierwsze w tym roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.! Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy długoterminowych, jak i nowych Akcjonariuszy naszej spółki. To niepowtarzalna szansa aby wymienić się doświadczeniami z innymi inwestorami oraz aby porozmawiać o najświeższych wydarzeniach z życia naszych spółek z osobami nimi zarządzającymi.Raportem bieżącym nr 11/2021, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Aby wziąć udział w WZA, należy zgłosić swojemu domowi maklerskiemu dyspozycję udziału w terminie do 16 dni przed dniem wydarzenia.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,

e) pokrycia straty za rok 2020,9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w Spółce.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;

14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszam do zapoznania się z poniższymi dokumentami:Ogloszenie o Zwołaniu ZWZAZWZA – Projekty UchwałW przypadku pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji i udziału w WZA, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.