Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atrem S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atrem S.A.
Data publikacji: 01.06.2021

W dniu 28.06.2021 o godz. 12:00, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Atrem S.A., na które serdecznie zapraszamy wszystkich akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy Placu Kościeleckich 3.Porządek obrad:1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd:a) sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020,

b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020,

c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2020.7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2020,

b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020,

d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,

e) oceny sposobu wypełniania przez ATREM Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

f) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM Spółka Akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w ATREM S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej ATREM S.A.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie ATREM S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Każdy kto chciałby wziąć udział w wydarzeniu powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 12 czerwca 2021 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszam do zapoznania się z poniższymi dokumentami:Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZAProjekty Uchwał