Wyniki Atrem S.A. za I półrocze 2021 roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki Atrem S.A. za I półrocze 2021 roku
Data publikacji: 30.08.2021

Rozpoczynamy sezon publikacji wyników za I półrocze 2021 r. Jako pierwszy sprawozdanie finansowe przedstawił Atrem S.A., działający w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa. Przychody Spółki wyniosły 38,7 mln PLN, a EBITDA 2,0 mln PLN. W raportowanym okresie wygenerowano zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,8 mln.

Przychody Atremu w I półroczu 2021 roku wyniosły 38,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 3,0 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku (+8,44%). Spółka deklaruje, iż realizacja przychodów kształtuje się nieproporcjonalnie w trakcie trwania roku, w związku z czym oczekuje większej aktywności w drugiej części roku.W II półroczu 2021 roku – podobnie jak w roku ubiegłym – spółka zakłada wyższe zaangażowanie na kontraktach. Wynika to m.in. z warunków atmosferycznych, specyfiki realizowanych kontraktów, terminów umownych oraz fazy realizacji, w jakiej się znajdują budowy – tłumaczy ten fakt Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Atrem S.A.W ślad za wzrostem przychodów, nastąpił wzrost kosztów bezpośrednich z 30,1 mln PLN w I półroczu 2020 roku do poziomu 32,6 mln PLN w 2021 roku, a dynamika wzrostu kosztów była nieco niższa, niż zmian przychodów. Powodem takiego stanu rzeczy było polepszenie rentowności na kontraktach wykonawczych. Wypadkową tych zmian było polepszenie rentowności brutto na sprzedaży z 15,55% w 2020 roku, do 15,6% w 2021 roku.Celem jaki stawiany wszystkim ośrodkom zysku w Spółce, jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów – mówi Prezes.Spółka wygenerowała w I półroczu 2021 roku zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,8 mln PLN, wobec zysku 0,4 mln PLN w I półroczu 2020. Zysk brutto wyniósł 0,25 mln PLN, wobec straty na poziomie 0,03 mln PLN na koniec I półrocza ubiegłego roku, a strata netto -0,88 mln PLN, wobec minimalnego zysku w analogicznym okresie 2020 r.Spółka realizuje projekty w dwóch segmentach – automatyki i elektroenergetyki. W ramach segmentu elektroenergetyka, Atrem realizował inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dynamiczny rozwój tej branży może wpływać na przychody Atremu w nadchodzących okresach.Atrem widzi szansę w rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego w związku z ekspansją OZE, nowymi przepisami i wywołaną przez to koniecznością gruntownej modernizacji polskiego systemu dystrybucji oraz przesyłu. Rozwój ten wywołuje także konieczność rozwiązania problemu magazynowania energii – tutaj również mamy szanse wykorzystać nasze kompetencje - magazyny energii najlepiej zlokalizować w ramach budowanych przez nas głównych punktów zasilających” – tłumaczy Andrzej Goławski.Atrem S.A. od 2007 r. jest notowany na warszawskiej GPW, a od 2019 roku znajduje się w strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Spółka zamierza dobrze wykorzystać potencjał jakim dysponuje funkcjonując w ramach tego konglomeratu, optymalizując koszty i wykorzystując dostępne synergie.